VerkoopsvoorwaardenARTIKEL 1 – Deze algemene voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn op alle bestellingen en leveringen van ROX, en vervangen andersluidende voorwaarden van de koper, ook al werden deze niet uitdrukkelijk afgewezen.
 
ARTIKEL 2 – Receptie : de goederen reizen non-franco en op risico van de koper. Zelfs in geval van afwijkende franco-levering blijven volgende bepalingen van toepassing. De aanvaarding van de koopwaren geschiedt steeds voor vertrek fabriek in onze magazijnen.
Deze clausule dekt de conformiteit der koopwaren, zowel qua kwaliteit, kwantiteit als afmetingen. Het opladen door de koper geldt als onvoorwaardelijke en definitieve aanvaarding der koopwaren. De koper heeft de verplichting de controle uit te voeren bij de oplading, dus vóór vertrek.
In geval van afname door tussenpersonen worden deze tussenpersonen steeds geacht te handelen als gemandateerde en voor rekening van de koper en is geen afwijking inroepbaar.
De goederen zijn in elk geval aanvaard wanneer voorafgaandelijk de fabricatieproef werd uitgevoerd en de proef werd goedgekeurd.
 
ARTIKEL 3 – De koper verbindt zich ertoe aan verkoopster alle waarborgen te verlenen die ze zal eisen voor of tijdens de uitvoering van het contract als zekerheid voor de betaling van de koopprijs en de uitvoering van de overeenkomst.
Deze waarborgen zijn naar keuze van de verkoopster hetzij een pand op handelsfonds en/of schuldvorderingen, hetzij acceptwissels, al dan niet met aval naar keuze van de verkoopster, bankgarantie, enz… kosten van vestiging ten laste van de koper. Tot deze waarborgen behoort ook de dekking door de kredietverzekeringsmaatschappij.
Bij terugvallen van deze dekking kan onze firma mits aanmaning de overeenkomst opschorten of ontbinden.
 
ARTIKEL 4 – Leveringstermijn 
A) De leveringstermijn is zonder verbintenis van onzentwege en slechts een ernstige indicatie. De koper verleent ons een bijkomende termijn van 30 dagen na aangetekende aanmaning tot levering. Deze bijkomende termijn van 30 dagen kan slechts lopen vanaf het einde van de oorspronkelijk opgegeven leveringsdatum. De verkoopster is nooit in gebreke zonder enige ingebrekestelling.
B) De waren moeten door de koper steeds worden afgenomen binnen acht dagen na terbeschikkingstelling. Is deze termijn verstreken, dan zal de factuur worden opgesteld en verschuldigd zijn. Van rechtswege brengt deze datum zowel de risicoverplaatsing als de betalingsverplichting met zich.
C) Wanneer de leveringstermijn verstreken is en onze ingebrekestelling tot afname gedurende vijftien dagen zonder gevolg is gebleven, is het contract ontbonden van rechtswege, en is de koper een schadevergoeding van 33% verschuldigd.
D) De verkoopster is niet verantwoordelijk voor schade en nadelige gevolgen voortvloeiend uit vertraging van levering indien onze firma geen fout treft, of in geval van staking en overmacht. In dit geval staat het de opdrachtgever vrij nadat een ingebrekestelling van dertig dagen zonder ernstige reden zonder gevolg bleef zonder vordering tot schadevergoeding, de overeenkomst te ontbinden voor het niet uitgevoerde, mits onmiddellijke afrekening tussen partijen.
 
ARTIKEL 5 – Iedere factuur die geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 10% per jaar tot volledige betaling. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 15%, met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 2000,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 
ARTIKEL 6 – In geval van betwisting nopens de aanvaarding zal elke klacht van rechtswege onontvankelijk zijn, wanneer de gehele levering niet ongeschonden en ongeraakt is gebleven : het bewerken, verwerken, verhandelen, aantasten enz. al was het maar het geringste gedeelte, maakt elke klacht, van welke aard ook, nietig en betekent aanvaarding van de volledige partij, die een geheel uitmaakt. Teruggave, zelfs gedeeltelijk, zal niet aanvaard worden.
 
ARTIKEL 7 – In geval de koper in gebreke blijft om de gevraagde waarborgen te verlenen, of bij niet-betaling of laattijdige betaling van een waarde of factuur op vervaldag zullen de leveringen zonder ingebrekestelling worden opgeschort, zelfs indien het wissels betreft.
De verkoopster zal het contract als van rechtswege ontbonden mogen beschouwen en onmiddellijke betaling eisen van alle sommen die verschuldigd zijn, zonder acht te slaan op de toegestane termijnen van betaling, mits het zenden van een aangetekende brief aan de koper.
 
ARTIKEL 8 – Het niet betalen op de vervaldag van een gedeelte, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar en verleent aan de verkoopster de mogelijkheid dwangafname te vorderen.
 
ARTIKEL 9 – Ontbinding lastens de koper : voor alle gevallen waar de verkoop wordt ontbonden lastens de koper, verbindt de koper zich om aan de verkoopster als schadevergoeding voor winstderving een forfaitaire som te betalen die overeenkomt met 33 % van de waarde van de goederen exclusief BTW, waarvan de verkoop ontbonden is. In geval echter waar de goederen reeds in productie zijn heeft de verkoopster recht op integrale schade.
 
ARTIKEL 10 – Wanneer de productie – verkoop gebeurt volgens een ter beschikking gesteld model van de koper, is de koper uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van de tekening en het model.
Onze firma draagt hierin geen enkele verantwoordelijkheid gezien de koper instaat voor alle specificaties.
 
ARTIKEL 11 – Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen volledige eigendom blijven van onze firma tot de volledige betaling. Bij niet betaling en na ingebrekestelling hieromtrent en mits deze acht dagen zonder gevolg blijft, heeft de verkoopster het recht de geleverde goederen terug af te halen, zelfs indien deze gedeeltelijk zouden zijn betaald. Er wordt een schadevergoeding van 33 % aangerekend op de goederen die worden teruggenomen, te vermeerderen mochten de goederen zich niet meer in de oorspronkelijke staat bevinden. De koper zal aan de verkoper of zijn aangestelden of derden altijd toegang verschaffen tot zijn bedrijfsruimtes teneinde de goederen terug te nemen.
Bij weigering tot toelating tot afhaling heeft onze firma het recht een dwangsom tot afgifte te vorderen van 250 € per dag vertraging.
 
ARTIKEL 12 – Voor toepassing van onze voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van onze firma is uitsluitend bevoegd om van alle rechtsvorderingen kennis te nemen. Enkel de verkoopster kan afwijken van deze clausule.